Quyết định số 602/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc điều chỉnh các Quyết định: số 239/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016; số 240/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh
(30/03/2017 15:12:21)
Quyết định số 602/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc điều chỉnh các Quyết định: số 239/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016; số 240/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh

602.docx