Quyết định số 563/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 5.168,5m2 đất tại các xã: Hựu Thành và Thuận Thới, huyện Trà Ôn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nôn
(30/03/2017 15:34:51)
Quyết định số 563/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc giao 5.168,5m2 đất tại các xã: Hựu Thành và Thuận Thới, huyện Trà Ôn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn

563.docx