Quyết định số 545/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện Xuyên Á thuê đất sử dụng theo mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường 9, thàn
(30/03/2017 15:37:16)
Quyết định số 545/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện Xuyên Á thuê đất sử dụng theo mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường 9, thành phố Vĩnh Long

545.docx