Quyết định số 544/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 1.795,9m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long
(30/03/2017 15:46:02)
Quyết định số 544/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi 1.795,9m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long

544.docx