Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi Quyết định số 950/QĐ-UBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
(30/03/2017 15:53:35)
Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Về việc thu hồi Quyết định số 950/QĐ-UBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

526.docx