Công văn số 2566/UBND, ngày 30/12/2017 của UBND huyện Long Hồ, Về việc sử dụng nguồn kết dư để thu hồi đất và san lắp mặt bằng xây dựng công trình: Trụ sở BCH Quân sự xã Tân Hạnh
(20/04/2017 15:54:11)
Công văn số 2566/UBND, ngày 30/12/2017 của UBND huyện Long Hồ, Về việc sử dụng nguồn kết dư để thu hồi đất và san lắp mặt bằng xây dựng công trình: Trụ sở BCH Quân sự xã Tân Hạnh

2566.docx