Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014

 Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013

 Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013.

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2011

Ngày 21 tháng 12 năm 2010, Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2011.

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2010

Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND, Ngày 21 tháng 12 năm 2009 về việc Quy định giá đất 2010 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2009

Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND, Ngày 22 tháng 12 năm 2008 về việc Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2008

 Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND, Ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 
 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2007

    Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2535 /2006/QĐ-UBND, Ngày 15 tháng 12 năm 2006 về việc Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 Xem Chi tiết...

Thông báo Giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2006

     Uỷ ban nhân dân ban tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2967/2005/QĐ-UBND, Ngày 21 tháng 12 năm 2005 về việc Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 Xem Chi tiết...

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Thông tin Cần biết Thông tin Cần biết

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long