CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Văn Tám, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.823107; Email: syte@vinhlong.gov.vn

Website: www.syt.vinhlong.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: xem chi tiết

Thủ tục hành chính: xem chi tiết

 

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh
Tập ảnh đặc trưng tỉnh Vĩnh Long