Thứ Sáu, 23/08/2019 1:15:25 SA
Quyết định số 1266/QĐ-UBND, ngày 27/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi diện tích 571,5 m2 tại phường 2, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng quản lý
(30/05/2019 14:30:18)
1266qd_signed.pdf