Thứ Hai, 19/08/2019 4:37:39 SA
Quyết định số 1311/QĐ-UBND, ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép Công ty TNHH Young Vĩnh Long được chuyển mục đích sử dụng 6.541,4m2 sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp...
(31/05/2019 09:15:22)
1311qd_signed.pdf