Thứ Sáu, 23/08/2019 1:22:16 SA
Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức...
(21/06/2019 14:11:36)
1644qd_signed.pdf