Thứ Sáu, 23/08/2019 1:17:25 SA
Quyết định số 1664/QĐ-UBND, ngày 25/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
(09/07/2019 10:09:56)
1664qd_signed.pdf