Thứ Sáu, 23/08/2019 1:22:46 SA
Quyết định số 1715/QĐ-UBND, ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 8.509,3 m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư...
(09/07/2019 10:12:34)
1715qd_signed.pdf