Thứ Sáu, 23/08/2019 1:16:34 SA
Quyết định số 1774/QĐ-UBND, ngày 04/07/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 2.000 m2 đất, tại khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Quan Âm
(09/07/2019 10:18:21)
1774qd_signed.pdf