Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả đấu thầu
(10/06/2014 17:04:22)
THÔNG TIN DỰ BÁO 06/11/2013 9:41:05 SA Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả đấu thầu (Vinhlong.gov.vn) - Thông báo kết quả trúng thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin nâng cấp Mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

            Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

            Căn cứ Quyết định số  60/QĐ-VPUBND ngày 30 tháng 10  năm 2013 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kết quả đầu thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin nâng cấp mạng tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

            Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin thông báo kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh đến nhà thầu trúng thầu, cụ thể như sau:

            - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Viễn thông và Công nghệ mạng Thế Hệ Mới (NGN).

            - Địa chỉ:  Số 493/2 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP HCM.

            - Giá trúng thầu :  598.000.000đồng (năm trăm chín mươi tám triệu đồng chẳn)

            - Hình thức hợp đồng: trọn gói

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày.

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo này, đề nghị đại diện hợp pháp của nhà thầu trúng thầu chào hàng cạnh tranh liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long để tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng theo quy định. Nếu đơn vị trúng thầu không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó gói thầu sẽ được giao lại cho đơn vị khác thực hiện theo qui định.

            Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long chân thành cảm ơn tất cả các nhà thầu đã tham gia đấu thầu và hy vọng tiếp tục cộng tác với các nhà thầu trong thời gian tới./.