Ban quản lý dự án VLAP Vĩnh Long mời chào giá cung cấp thiết bị máy tính và modem ADSL cho 39 xã, phường, thị trấn.
(10/06/2014 17:12:54)
Ban quản lý dự án VLAP Vĩnh Long mời chào giá cung cấp thiết bị máy tính và modem ADSL cho 39 xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Mã gói thầu VL-G-020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAP TỈNH VĨNH LONG

         

                                                                                  Vĩnh Long , ngày  18 tháng 11  năm 2013

 

        THƯ MỜI CHÀO GIÁ

       

V/v Cung cấp thiết bị máy tính và modem ADSL cho 39 xã, phường, thị trấn                  thuộc 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long                   (Mã gói thầu VL-G-020).

1.Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội phát triển Quốc tế IDA ( Ngân hàng Thế giới) cho dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) và dự định một phần nguồn vốn này dành cho các khoản thanh toán hợp lệ theo hợp đồng thuộc gói thầu VL-G-020 “Cung cấp thiết bị máy tính và modem ADSL cho 39 xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

2. Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long mời các nhà cung ứng là các công ty có đủ tư cách hợp lệ, có uy tín, đủ năng lực và thực sự kinh doanh các hàng hóa đang được mua sắm gửi bản chào giá cung cấp những thiết bị như sau :

TT

Tên đồ dùng, thiết bị

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

39

2

Modem ADSL

Cái

39

3. Nhà cung ứng phải chào giá cho tất cả các hạng mục trong danh sách nêu trên. Việc đánh giá và trao Hợp đồng sẽ được thực hiện cho toàn bộ các hạng mục nêu trên của gói thầu. Số lượng chào cho mỗi hạng mục phải đáp ứng số lượng yêu cầu đã nêu trong Thư chào giá này; nếu không bản chào giá sẽ được coi là không đáp ứng cơ bản. Hợp đồng sẽ được trao và ký kết với Nhà cung ứng có bản chào giá được xác định là đáp ứng cơ bản tất cả các yêu cầu của Thư mời chào giá này và có giá đánh giá thấp nhất.

4. Hàng hóa cung cấp phải được sản xuất mới từ năm 2013 trở lại đây và chưa qua sử dụng. Thông tin về thông số kỹ thuật và số lượng yêu cầu được trình bày tại phụ lục 1- Các yêu cầu kỹ thuật của Thư mời chào giá này.

5. Năng lực Nhà thầu: 

Nhà thầu phải nộp cùng với Hồ sơ chào giá của mình các thông tin cập nhật về năng lực và kinh nghiệm của mình để chứng minh là có đủ năng lực để hoàn thành công trình theo đúng chất lượng yêu cầu trong thư mời chào giá: 

a)      Bản sao các tài liệu gốc xác định sự thành lập hay tư cách pháp nhân, nơi đăng ký và nơi kinh doanh chính,

b)     Các báo cáo về tình hình tài chính của Nhà thầu trong hai (2) năm vừa qua;

c)     Hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành có tính chất và qui mô tương tự phạm vi gói thầu này;

            6. Bản chào giá phải kèm theo đủ các tài liệu kỹ thuật, ca- ta - lô và tất cả các thông tin cần thiết khác cũng như về các thông tin về dịch vụ hậu mãi, nếu có (theo mẫu của phụ lục 1, 2,3,4).

6. Hồ sơ chào giá phải đảm bảo đủ 3 bản (1 bản gốc, 2 bản sao) ngoài bìa có ghi rõ “Bản gốc” và “Bản sao”.

8. Các hồ sơ chào giá phải được gửi không muộn hơn thời gian như đã nêu trong thư mời chào giá tới địa chỉ dưới đây:

       Văn phòng Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long

       Số 42A đường Phạm Thái Bường, phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

       Điện thoại : 0703.853.385                       Fax : 0703.853.386

            10. Hạn chót để nộp Thư chào giá là trước: 14 giờ, ngày 25  tháng 11 năm 2013 Việc mở hồ sơ chào giá sẽ được thực hiện công khai ngay sau thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ chào giá trước sự chứng kiến của các bên liên quan và đại diện các Nhà thầu. Hồ sơ chào giá nộp sau thời điểm trên sẽ được giữ nguyên vẹn, lập biên bản và trả lại cho Nhà thầu theo địa chỉ ghi bên ngoài Hồ sơ chào giá. Bên mời chào giá không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bất kỳ hồ sơ chào giá nào nhận được sau khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

11. Các bản chào giá được gửi bằng Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.

   12. Các điều kiện cung cấp khác như sau :

(i)        Giá cả: các Nhà Cung ứng sẽ chào giá tới địa điểm giao hàng (có nghĩa là giá đó bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển liên quan, bảo hiểm, chi phí hướng dẫn sử dụng, và các loại thuế liên quan phải trả nếu được trao hợp đồng).

(ii)       Đồng tiền: bản chào giá phải được chào bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

(iii)     Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng hoặc đơn đặt hàng bằng cách chuyển khoản sau khi Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long nhận hàng. Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

(iv)      Lịch giao hàng: trong vòng 30 ngày  kể từ ngày ký hợp đồng. 

(v)       Bảo hành: hàng hóa được chào phải được bảo hành bởi nhà sản xuất/cung ứng ít nhất trong vòng 36 tháng. Nhà cung ứng cần thể hiện chi tiết thời hạn và các điều khoản bảo hành trong bản chào giá.

(vi)      Địa điểm giao hàng : Tại UBND các xã phường thị trấn, thuộc 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.                   

           Điện thoại : 0703.853.385                       Fax : 0703.853.386

       (vii)       Hiệu lực: bản chào giá của Nhà cung ứng sẽ có giá trị trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đệ trình bản chào giá.

13. Các thông tin chi tiết có thể được cung cấp tại:                                     

          Văn phòng Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long

         Số 42A đường Phạm Thái Bường, phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

         Điện thoại : 0703.853.385                       Fax : 0703.853.386

14. Đề nghị Quý Công ty/Nhà cung ứng xác nhận bằng Fax hoặc điện tín ( Telex) khi nhận được Thư mời chào giá và thông báo sẽ nộp bảng chào giá hay không cho bên mời chào giá theo địa chỉ trên.

                                             TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VLAP TỈNH VĨNH LONG

                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                      ( Đã ký )

 

                                                                           ROÃN NGỌC CHIẾN