Thông báo kết quả xét thầu gói thầu” “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”
(13/06/2016 09:00:44)
V/v thông báo kết quả xét thầu gói thầu” “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

            Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-STNMT  ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”.

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-STNMT  ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nhà thầu gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”

Theo kết quả này, Quý nhà thầu không phải là đơn vị được chọn để trao hợp đồng gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long

Nhà thầu thắng thầu là: Liên danh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Việt và Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất

(Kết quả đấu thầu được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở : http://www.stnmt.vinhlong.gov.vn và cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long: http://www.vinhlong.gov.vn).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xin trân trọng thông báo và cảm ơn sự hợp tác của Quý nhà thầu./.