Trao hợp đồng gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”
(13/06/2016 09:03:34)
Về việc trao hợp đồng gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”

THÔNG BÁO

Về việc trao hợp đồng gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”

 

Kính gởi: Liên danh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Việt và Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất

          Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-STNMT  ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thông báo trao hợp đồng gói thầu trên như sau :

         Tên nhà thầu được trao hợp đồng: Liên danh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Việt và Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất

         Giá trị hợp đồng: 1.380.000.000 đ (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng chẳn)

          Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

         Thời gian dự kiến ký hợp đồng : ngày 11/06/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xin thông báo đến nhà thầu biết hoàn tất các điều kiện để ký kết và thực hiện hợp đồng theo thời gian thông báo trên./.