Thông báo trao hợp đồng gói thầu dịch vụ kỹ thuật VL-T-021.3
(10/06/2014 17:13:45)
(Vinhlong.gov.vn) - Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long Thông báo trao hợp đồng gói thầu dịch vụ kỹ thuật VL-T-021.3 cho Công ty cổ phần Hưng Quốc.

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu số VL-T-021.3 “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Cái Nhum và 3 xã (An Phước, Chánh An và Chánh Hội), huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”, Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long thông báo trao hợp đông gói thầu trên như sau :

1.  Tên nhà thầu được trao hợp đồng: Công ty cổ phần Hưng Quốc

2.  Giá trị hợp đồng: 6.899.692.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng)

3.  Hình thức hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4.  Thời gian dự kiến ký hợp đồng : không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

5.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng

Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long thông báo cho nhà thầu biết để chuẩn bị các điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Như trên                                                                                                                              (Đã ký)

- Lưu                                                                                                                          ROÃN NGỌC CHIẾN