Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long"
(26/07/2016 14:37:00)
(Vinhlong.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long" thuộc dự án ây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Xem chi tiết