Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin"
(26/07/2016 14:47:17)
(Vinhlong.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin"Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin" thuộc dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Xem chi tiết thông báo