CHƯƠNG TRÌNH - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tất cả lĩnh vực 48 Khoa học công nghệ 4 Công thương 7 Tín dụng 19 Tài nguyên môi trường 7 Thuế 0 Hỗ trợ đầu tư 11
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhLiên hệ
1 31/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 15/11/2016
2 2537/QĐ-UBND Quyết định số 2537/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. 24/10/2016
3 2684/QĐ–UBND Quyết định số 2684/QĐ–UBND , ngày 02/10/2016 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020. 02/10/2016
4 1655/QĐ-UBND Quyết định số 1655/QĐ-UBND, ngày 3/8/2016 về phê duyệt Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020. 03/08/2016
5 83/2016/TT-BTC Thông tư số 83/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 17/06/2016
6 1013/QĐ-TTg Quyết định số 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 06/06/2016
7 07/2016/TT-NHNN Thông tư số 07/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 27/05/2016
8 01/2016/TT-NHNN Hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 04/02/2016
9 25/2015/TT-NHNN Thông tư số 25/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội 09/12/2015
10 24/2015/TT-NHNN Thông tư 24/2015/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 08/12/2015
11 111/2015/NĐ-CP Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015
12 100/2015/NĐ-CP Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 20/10/2015
13 20 /2015/QĐ-UBND Quyết định số 20 /2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 08/10/2015
14 10/2015/TT-NHNN Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 22/07/2015
15 145/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2015 - 2020 07/07/2015
16 55/2015/NĐ-CP Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 09/06/2015
17 54/2015/NĐ-CP Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 08/06/2015
18 11/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 20/05/2015
19 05/2015/TT-NHNN Hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 04/05/2015
20 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14/02/2015
21 1835 /QĐ-UBND Quyết định số 1835/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. 10/12/2014
22 67/2014/QH13 (Điều 15) Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quy định về ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp 26/11/2014
23 67/2014/QH13 (Điều 19) Điều 19 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Quy định về hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp 26/11/2014
24 2174/QĐ-NHNN Quyết định 2174/QĐ-NHNN năm 2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành 28/10/2014
25 29/2014/TT-NHNN Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 09/10/2014
26 05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 30/09/2014
27 05/2014/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 30/09/2014
28 59/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 16/06/2014
29 45/2014/NĐ-CP Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014
30 46/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/05/2014
1 - 30 trong tổng số 48Số dòng hiển thị: