Bản tin COVID-19

Văn bản chỉ đạo

Thông báo số 185/TB-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Thông báo số 185/TB-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (14/01/2022)

Thông báo truy vết

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TT Kiểm soát bệnh tật
Huyện Vũng Liêm
Thị xã Bình Minh

Các ứng dụng cài đặt