SỞ TÀI CHÍNH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính 2023Biểu số 226/QĐ-STC12/01/2023kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2023_signed.xlsx
26-QD cong khai du toan 2023 cua STC_signed.pdf
2 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022Biểu số 153 /QĐ-STC12/10/2022253-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 253.xlsx
3 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022 2022  10/10/2022congkhaithuchienquy3-22_signed.xlsx
4 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 2022  15/07/2022congkhaithuchien6thang-22_signed.xlsx
5 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022 2022  15/07/2022congkhaithuchienquy2-22_signed.xlsx
6 Quyết định công bố công khai quyết toán ngàn sách năm 2021 của Sở Tài chình 2022...148/QĐ-STC08/07/2022kemtheoqdcongkhaiquyettoan2021_signed.xlsx
148-VPS_signed.pdf
7 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 2022  13/04/2022congkhaithuchienquy1-22_signed.xlsx
8 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022 06/QĐ-STC07/01/202206-VPS_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaidutoandaunam2022_signed.xlsx
9 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2021 202109c-CK/TSC 17/02/2022congkhaiquanlytasan2021-09c_signed.xlsx
10 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021 2021Mẫu số 09a-CK/TSC 17/02/2022congkhaimuasam2021-09a_signed.docx
11 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2021 2021......11/02/2022congkhaithuchienquy4-21_signed.xlsx
12 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2021Biểu số 3 21/01/2022congkhaithuchiennam2021_signed.xlsx
13 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (kinh phí NĐ 108) 2021 415/QĐ-STC26/10/2021415-VPS-cong khai_signed.pdf
qdcongkhaikptinhgianbiencheND108.doc
kemtheoqdcongkhaikptinhgianbiencheND108.xlsx
kem theo quyet dinh 415_signed.xlsx
14 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021 2021......12/10/2021congkhaithuchienquy3-21_signed (1).xlsx
15 Công khai dự toán (bổ sung kinh phí phần mềm tiền lương) 2021 309/QĐ-STC11/08/2021309-VP.doc
309-VP_signed.pdf
kemtheoqdcongkhaikp2phanmem.xlsx
16 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021 2021Biểu số 3...12/07/2021congkhaithuchien6thang-21.xlsx
congkhaithuchienquy2-21.xlsx
17 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính 2021 203/QĐ-STC04/06/2021203-VPS-cong khai quyet toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 203_signed.xlsx
kemtheoqdcongkhaiquyettoan2020.xlsx
18 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ26) 2021Biểu số 1183/QĐ-STC18/05/2021183-VPS-cong khai_signed.pdf
kem theo quyet dinh 183_signed.xlsx
19 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021 2021......15/04/2021congkhaithuchienquy1-21.xlsx
20 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính (04/2021) 2021...108/QĐ-STC06/04/2021108-VPS-cong khai du toan_signed.pdf
kem theo quyet dinh 108_signed.xlsx
1 - 20 trong tổng số 44Số dòng hiển thị: <<<1 2 3>>>