CÔNG BỐ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 2022Phụ lục II; Mẫu biểu số: 1.01; Mẫu biểu số: 1.02285/BC-UBND07/09/2022285bcpl_signed.pdf
285bc_signed.pdf
2 V/v lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 2022...4302/UBND-KTNV01/08/20221540-QLNS_signed.pdf
4302_signed.pdf
4302pl1_signed.xlsx
4302pl2_signed.xlsx
4302pl3_signed.xlsx
Bieu 2.03.xlsx
Bieu 2.04.xls
kem theo cong van 1540_signed.pdf
Mau so 1,2_Dự toán thu chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại.xls
3 Báo cáo Về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2021 2022 7/BC-UBND11/01/202207bc_signed.xlsx
07bc_signed.pdf
4 Báo cáo Về việc dự kiến nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025 2021...220/BC-UBND05/08/2021220bc_signed.pdf
220bc-pl_signed.xlsx
Phu luc II.xlsx
5 Báo cáo về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 2021...202/BC-UBND20/07/2021202bc_signed.pdf
1560.Phu luc (kem theo Bc 6 thang dau nam).xlsx
1560.Thuyet minh.docx
1560.Thuyet minh_signed_signed.pdf
Phu luc (kem theo Bc 6 thang dau nam).xlsx
Phu luc (kem theo QD-UBND tinh)_signed.xlsx
Thuyet minh.docx
6 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh 06 tháng đầu năm 2021 2021...1270/STC-QLNS09/07/2021phu luc II (6.2021).xls
1270-QLNS-UBND_signed.PDF.pdf
1270-QLNS-UBNDT_signed.pdf
7 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay của tỉnh năm 2020 2021..164/STC-QLNS22/01/2020164-QLNS-UBNDT_signed.pdf
kem theo cong van 164_signed.xlsx
8 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh 06 tháng đầu năm 2020 2020...997/STC-QLNS01/07/2020phu luc II (6.xls
997-QLNS-UBT_signed.pdf
9 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh năm 2019 2020....47/STC-QLNS13/01/202047_QLNS_UBT_signed.pdf
47_phu luc III.xls
10 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ vay của tỉnh năm 2018 2019...156/STC-QLNS29/01/2019156-STC-QLNS no chinh quyen dia phuong nam 2018.xls
156-STC-QLNS.pdf
156_QLNS_VPUBT_signed.docx
1 - 10 trong tổng số 10Số dòng hiển thị: <<<1>>>