DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long 2022 372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46 den bieu 58-QD 372_signed.xlsx
Thuyet minh cong khai du toan 2023-kem theo QD 372_signed.pdf
372-QLNS cong khai_signed.pdf
2 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202246/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 46.xls
3 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202247/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 47.xls
4 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202248/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022bieu 48 (1).xls
5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 202249/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 49.xls
6 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023 202250/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 50.xls
7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023 202251/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 51.xls
8 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202252/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 52.xls
9 DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 202253/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 53.xls
10 TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202254/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 54.xls
11 DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202255/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 55.xls
12 DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023 202256/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 56.xls
13 DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 202257/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 57.xls
14 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 202258/CK-NSNN372/QĐ-STC29/12/2022Bieu 58.xlsx
15 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2023 2022  23/11/2022KH cua Quy tai chinh ngoai ngan sach nam 2023.xlsx
16 DỰ KIẾN THU NSNN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022  23/11/2022KH tai chinh_du kien thu 2023-2025.xls
17 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023-2025 2022  23/11/2022KH tai chinh_du kien chi 2023-2025.xls
18 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long trình Hội đồng nhân dân tỉnh 2022 317/QĐ-STC22/11/2022Quyet dinh cong khai so lieu du toan 2023 trinh HDND tinh.doc
kem theo WD 317-Cac bieu tu 33 den 45_signed.xlsx
317-QLNS-cong khai so lieu du toan 2023 trinh HDND tinh_signed.pdf
19 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 2022 317/QĐ-STC22/11/2022Thuyet minh cong khai du toan 2023 trinh HDND.doc
kem theo WD 317-Cac bieu tu 33 den 45_signed.xlsx
kem theo QD 317-Thuyet minh cong khai du toan 2023 trinh HDND_signed.pdf
20 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 202233/CK-NSNN317/QĐ-STC22/11/2022Bieu 33.xls
1 - 20 trong tổng số 176Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5    >>>