QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 So sánh sự thay đổi giữa dự toán và quyết toán năm 2020 2021...350/QĐ-STC22/09/2021QT chi NSDP 2020.xlsx
QT thu NSNN 2020.xlsx
2 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021...350/QĐ-STC22/09/2021BC Quy ngoai NS.xlsx
3 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 202168/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B68-TT343-86.xls
4 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 202167/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B67-TT343-86.xls
5 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 202166/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B66-TT343-86.xls
6 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 202165/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B65-TT343-86.xls
7 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 202164/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B64-TT343-86.xls
8 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 202163/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B63-TT343-86 (1).xlsx
9 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 202162/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B62-TT343-86.xls
10 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 TỈNH VĨNH LONG 2021...350/QĐ-STC22/09/2021Thuyet minh QT NSNN nam 2020.docx
Thuyet minh QT NSNN nam 2020_signed.pdf
11 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long 2021...350/QĐ-STC22/09/2021350-QLNS-cong khai QT 2020_signed.pdf
350-QLNS-Quyet dinh CKQT 2020.doc
12 Quyết định số 314/QĐ-STC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long 2020...314/QĐ-STC05/08/2020314_Quyet dinh CKQT 2019.doc
314_QD_STC_cong_khai_quyet_toan_2019.pdf
13 Báo cáo thuyết minh số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long 2020...314/QĐ-STC05/08/2020314_QD_STC_thuyet_minh.pdf
Thuyet minh QT NSNN nam 2019.docx
14 Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 202062/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B62-TT343-86.xls
15 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 202063/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B63-TT343-86.xls
16 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019 202064/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B64-TT343-86.xls
17 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 202065/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B65-TT343-86.xls
18 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 202066/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B66-TT343-86.xls
19 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 202067/CK-NSNN314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B67-TT343-86.xls
20 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 202068/QĐ-STC314/QĐ-STC05/08/2020QT-2019-N-B68-TT343-86.xls
1 - 20 trong tổng số 60Số dòng hiển thị: <<<1 2 3>>>