CÔNG BÁO SỐ 28
Xuất bản ngày: 05/07/2022
Trích yếu
Tổng số trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Uỷ ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN KHÁC
Uỷ ban nhân dân tỉnh
TTSố ký hiệuVăn bản thay thếNgày kýVăn bản được thay thế
1 20/2022/QĐ-UBND Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 17/06/2022 12/2014/QĐ-UBND
2 19/2022/QĐ-UBND Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. 17/06/2022 24/2015/QĐ-UBND
3 16/2022/QĐ-UBND Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long. 24/05/2022 15/2016/QĐ-UBND
4 13/2022/QĐ-UBND Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long. 13/05/2022 32/2020/QĐ-UBND
5 480/QĐ-UBND Quyết định số 480/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long. 10/03/2022 910/QĐ-UBND
6 466/QĐ-UBND Quyết định số 466/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2022 - 2026. 09/03/2022 245/QĐ-UBND
7 09/2022/QĐ-UBND Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/03/2022 13/2019/QĐ-UBND
8 07/2022/QĐ-UBND Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. 25/02/2022 06/2015/QĐ-UBND
9 40/2020/QĐ-UBND Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 29/12/2020 10/2014/QĐ-UBND
10 40/2020/QĐ-UBND Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 29/12/2020 39/2020/QĐ-UBND
11 39/2020/QĐ-UBND Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 29/12/2020 10/2014/QĐ-UBND
12 38/2020/QĐ-UBND Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 23/12/2020 1385/QĐ-UBND
13 37/2020/QĐ-UBND Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 23/12/2020 06/2020/QĐ-UBND
14 18/2020/NQ-HĐND Nghị Quyết số 18/2020/NQ-HĐND về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025. 11/12/2020 37/2016/NQ-HĐND
15 16/2020/NQ-HĐND Nghị Quyết số 16/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việclập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 11/12/2020 19/2016/NQ-HĐND
16 35/2020/QĐ-UBND Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/12/2020 09/2016/QĐ-UBND
17 34/2020/QĐ-UBND Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long. 11/12/2020 24/2014/QĐ-UBND
18 3091/QĐ-UBND Quyết định số 3091/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2020. 13/11/2020 2149/QĐ-UBND
19 27/2020/QĐ-UBND Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long. 14/09/2020 07/2013/QĐ-UBND
20 2149/QĐ-UBND Quyết định số 2149/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2020. 19/08/2020 2291/QĐ-UBND
21 24/2020/QĐ-UBND Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 04/08/2020 16/2016/QĐ-UBND
22 24/2020/QĐ-UBND Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 04/08/2020 01/2018/QĐ-UBND
23 09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/07/2020 57/2017/NQ-HĐND
24 09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/07/2020 90/2017/NQ-HĐND
25 09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/07/2020 160/2018/NQ-HĐND
26 07/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 - 2021. 05/06/2020 182/2019/NQ-HĐND
27 08/CT-UBND Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 12/06/2020 02/CT-UBND
1 - 27 trong tổng số 27Số dòng hiển thị:
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày kýVăn bản đính chính
1 3131/QĐ-UBND Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND, ngày 05/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 18/11/2020 30/2020/QĐ-UBND
2 2691/QĐ-UBND Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND, ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh. 08/10/2020 22/2020/QĐ-UBND
3 2486/QĐ-UBND Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh. 21/09/2020 21/2020/QĐ-UBND
1 - 3 trong tổng số 3Số dòng hiển thị:
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày kýVăn bản sửa đổi, bổ sung
1 21/2022/QĐ-UBND Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 04/07/2022 11/2018/QĐ-UBND
2 1082/QĐ-UBND Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 944/QĐ-UBND, ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025. 01/06/2022 944/QĐ-UBND
3 15/2022/QĐ-UBND Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20/05/2022 08/2019/QĐ-UBND
4 280/NQ-HĐND Nghị quyết số 280/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long về điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh. 11/12/2020 251/NQ-HĐND
5 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 54/NQ-HĐND
6 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 163/NQ-HĐND
7 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 211/NQ-HĐND
8 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 11/12/2020 250/NQ-HĐND
9 271/NQ-HĐND Nghị quyết số 271/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. 11/12/2020 118/NQ-HĐND
10 42/2020/QĐ-UBND Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 31/12/2020 23/2007/QĐ-UBND
11 14/2020/NQ-HĐND Nghị Quyết số 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020; kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021. 11/12/2020 33/2016/QĐ-UBND
12 33/2020/QĐ-UBND Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 08/12/2020 11/2017/QĐ-UBND
13 269/NQ-HĐND Nghị Quyết số 269/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 169/NQ-HĐND
14 268/NQ-HĐND Nghị Quyết số 268/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 168/NQ-HĐND
15 267/NQ-HĐND Nghị Quyết số 267/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung các Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 108/NQ-HĐND
16 266/NQ-HĐND Nghị Quyết số 266/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung các Phụ lục số 5, Phụ lục số 9, Phụ lục số 13, Phụ lục số 14, Phụ lục số 15, Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 80/NQ-HĐND
17 265/NQ-HĐND Nghị Quyết số 265/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung các Phụ lục số 6, Phụ lục số 13, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 69/NQ-HĐND
18 264/NQ-HĐND Nghị Quyết số 264/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 214/NQ-HĐND
19 263/NQ-HĐND Nghị Quyết số 263/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long. 15/09/2020 66/NQ-HĐND
20 26/2020/QĐ-UBND Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND, ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 08/09/2020 23/2019/QĐ-UBND
21 12/2020/NQ-HĐND Nghị Quyết số 12/2020/NQ-HĐND bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 1 của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020. 15/09/2020 41/2016/NQ-HĐND
22 25/2020/QĐ-UBND Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh. 25/08/2020 11/2019/QĐ-UBND
23 253/NQ-HĐND Nghị quyết số 253/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 07/07/2020 214/NQ-HĐND
24 251/NQ-HĐND Nghị quyết số 251/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh. 07/07/2020 212/NQ-HĐND
25 250/NQ-HĐND Nghị quyết số 250/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 vềKế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 07/07/2020 211/NQ-HĐND
26 20/2020/QĐ-UBND Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. 08/07/2020 09/2015/QĐ-UBND
1 - 26 trong tổng số 26Số dòng hiển thị: