THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 88 Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3825531, 0270.3823100, Fax: 0270.3823774
Hộp thư tiếp dân: tiepdan@vinhlong.gov.vn

 

 TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 88 Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3825531, Fax: 0270.3823774