Thứ Bảy, 20/08/2022 8:44:47 SA
Tải ứng dụng
Lượt truy cập:
15065826
Tên dự án : Đầu tư dự án phát triển đàn heo chất lượng cao
Lĩnh vực : Nông nghiệp - Nông thôn
Địa Điểm : 1. Huyện Vũng Liêm 2. Huyện Tam Bình 3. Huyện Mang Thít 4. Huyện Bình Tân
Quy Mô : 1. Huyện Vũng Liêm 2. Huyện Tam Bình 3. Huyện Mang Thít 4. Huyện Bình Tân
Mục tiêu đầu tư : Đầu tư dự án phát triển đàn heo chất lượng cao góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh
Ước tổng mức đầu tư : 50 tỷ đồng/dự án
Hình thức đầu tư : Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án
Cơ quan quản lý ngành : Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện nơi đặt dự án
Ghi chú :
Lượt truy cập:
15065827