LỊCH CÔNG TÁC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH LONG
LỊCH PHÒNG HỌP CỦA UBND TỈNH
LỊCH CÔNG TÁC {{DonViSelected}}
Đơn vị Người chủ trì Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
{{item.TENDONVI}} {{item.LCT_NGUOICHUTRI}} {{item.LCT_GIOHOP}} {{item.LCT_NOIDUNG}} {{item.LCT_DIADIEM}} {{item.LCT_THANHPHAN}}
Từ ngày Đến ngày Chọn phòng
Địa điểm Nội dung Thời gian Người chủ trì Thành phần Ghi chú
{{item.TENDONVI}} {{item.LCT_NOIDUNG}} {{item.LCT_GIOHOP}}
{{item.LCT_NGAYHOP}}
{{item.LCT_NGUOICHUTRI}} {{item.LCT_THANHPHAN}} {{item.LCT_GHICHU}}