Chi tiết văn bản

99/2019/NĐ-CP
30/12/2019
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH