Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1259 / 63 trang
3790/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 45,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Nuôi, tách thửa số 218 (tách 285), thuộc tờ bản đồ số 19(8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3789/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 83,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Hậu, tách thửa số 212, thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3788/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Thành Mậu, tách thửa số 433 (tách 267), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3787/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Thành Mậu, tách thửa số 433 (tách 267), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3786/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 105,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Tấn Tài và Trương Thị Diệu, tách thửa số 208, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3785/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 179,4m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Tấn Dũng và Nguyễn Thị Hồng Thúy, tách thửa số 209, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3784/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 139,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Văn Sứ, tách thửa số 210, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3783/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 93,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Văn Sứ, tách thửa số 214, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3782/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 16,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Văn Sứ, tách thửa số 215, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3781/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 128,2m2 đất nuôi trồng thủy sản của ông(bà) Trương Tấn Dũng, tách thửa số 206, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3780/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Chung Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Trinh, tách thửa số 459, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3779/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 24,8m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Võ Văn Be, tách thửa số 460, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3778/QĐ-UBND27/10/2022Thu hồi 15,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Mười, tách thửa số 441, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3777/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 2,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Kim Thanh, tách thửa số 142, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3776/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Trò, tách thửa số 141, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3774/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 28,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Liêm, tách thửa số 140, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3773/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 75,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Trung Tính, tách thửa số 143, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3771/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Hạnh, tách thửa số 62, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3770/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Hà và Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tách thửa số 132, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3769/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 67, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.