Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
3952/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 18,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thanh Trung, tách thửa số 527, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3951/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 23,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Lình, tách thửa số 526, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3950/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 128,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Hai, tách thửa số 380 (396), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3949/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 6,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Đèo, tách thửa số 475, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3948/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 6,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Đèo, tách thửa số 475, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3947/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 27,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Văn Thị Diễm Châu, tách thửa số 509, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3946/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 58,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Tuấn, tách thửa số 490, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3945/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 58,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Hoàng Bảo, tách thửa số 497, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3944/QĐ-UBND27/10/2022Thu hồi 13,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Loản, tách thửa số 496, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3943/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 6,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Luận và Bùi Thị Thu Thủy, tách thửa số 495, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3942/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 155,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Võ Tấn Anh, tách thửa số 349 ( tách 434 A), thuộc tờ bản đồ số 9 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3941/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 170,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Đỗ Hữu Tâm, tách thửa số 339 ( tách 435 A), thuộc tờ bản đồ số 8 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3940/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 21,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Tình, tách thửa số 536, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3939/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 73,7m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Tình, tách thửa số 535, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3938/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 85,9m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Lộc, tách thửa số 486, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3937/QĐ-UBND16/12/2022Thu hồi 22,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Thu Hường, tách thửa số 485, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3936/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 78,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Thị Bé, tách thửa số 347, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3935/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 149,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Thanh, tách thửa số 348 (tách 390), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3934/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 175,0m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Võ Hoàng Qui và Lê Thị Lợi, tách thửa số 340, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3933/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Đỗ Hữu Tâm, tách thửa số 336, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.