Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
5545/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trương Văn Vũ và Phạm Thị Kim Cúc
5544/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Thị Bé Tư
5543/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Huỳnh Vũ Kiệt và Lê Thị Rớp
5542/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An hộ ông(bà) Huỳnh Vũ Phong và Đặng Thị Út
5541/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An hộ ông Tạ Hoàng Diệu và Cam Thị Muội
146/BC-UBND06/08/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
121/BC-UBND29/06/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
96/BC-UBND05/06/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
65/BC-UBND11/04/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2018
41/BC-UBND12/03/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2018
04/TB-TCKH16/04/2018V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quí 1 năm 2018 của huyện Vũng Liêm
56/BC-UBND29/03/2018Kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ
41 /BC-UBND12/03/2018Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2018
25/BC-UBND06/02/2018Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (Tính đến ngày 06/02/2018)
213/BC-UBND19/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 - Kế hoạch 2018
289/QĐ-UBND15/01/2018Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
202/BC-UBND06/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
176/BC-UBND07/11/2017Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
171/BC-UBND30/10/2017Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch CCHC năm 2018
158/BC-UBND11/10/2017Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017