Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1264 / 64 trang
3874/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Ngọc Phí, tách thửa số 504, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3873/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 109,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Lèo, tách thửa số 101, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3872/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 18,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Phượng Hoàng, tách thửa số 528, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3871/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 20,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Đặng Văn Lý, tách thửa số 493, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3870/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 23,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Ngoãn, tách thửa số 492, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3869/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 23,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Tuấn, tách thửa số 491, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3868/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 82,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Bảy và Phạm Thị Vàng, tách thửa số 78, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3867/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trịnh Chí Minh, tách thửa số 54, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3866/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 12,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thị Như Ngà và Đỗ Văn Hoạt, tách thửa số 53, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3865/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 12,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hồ Văn Quang và Lê Thị Loan Anh, tách thửa số 51, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3864/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 12,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Ngoãn, tách thửa số 50, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3863/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 21,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thành Vinh và Phạm Ngọc Dung, tách thửa số 49, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3862/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 21,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Vĩ, tách thửa số 47, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3861/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Vĩ, tách thửa số 45, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3860/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 8,5m2 đất ở tại nông thôn của ông(bà) Trần Thị Kim Ràng, tách thửa số 44, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3859/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,1m 2đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn và Nguyễn Thị Thi, tách thửa số 163, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3858/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 169,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn và Nguyễn Thị Thi, tách thửa số 96, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3857/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 119,4m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Bảy, tách thửa số 97 (tách 704), thuộc tờ bản đồ số 14 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3855/Qđ-UBND27/09/2022Thu hồi 83,7m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn, tách thửa số 98 (tách 474), thuộc tờ bản đồ số 14 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
0855/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 200,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Ngọc Tấn và Nguyễn Thị Thi, tách thửa số 91, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
ipv6 ready