Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
3832/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 99,6m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Lẹ, tách thửa số 325, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3829/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Liễng và Võ Thị Ngọc Lệ, tách thửa số 344, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3830/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 116,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Gìn, tách thửa số 268, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3828/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,8m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Dương Văn Hậu, tách thửa số 270, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3827/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 52,9m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Chiến, tách thửa số 271, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3826/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 129,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Chiến và Huỳnh Thị Gấm, tách thửa số 209, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3825/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 97,1m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hồng Phúc và Võ Thị Ngọc Minh, tách thửa số 321, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3824/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 50,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Hoàng Nhanh, tách thửa số 319, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3823/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Minh Thận, tách thửa số 318, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3822/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 101,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Gìn,tách thửa số 277, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND08/06/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
02/2022/QĐ-UBND17/05/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Vũng Liêm
01/2022/QĐ-UBND17/05/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Vũng Liêm
3820/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 54,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Xiêm, tách thửa số 352, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3819/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 47,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Toàn,tách thửa số 275, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3818/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 82,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Dơn,tách thửa số 272, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3817/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 35,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Gọn và Nguyễn Văn Đổi, tách thửa số 273, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3816/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 71,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Phước, tách thửa số 274, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3815/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 133,7m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Vĩ, tách thửa số 207 (tách 450), thuộc tờ bản đồ số 20 (8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3814/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 121,4m2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Nghiệm và Nguyễn Thị Ngọc Chói, tách thửa số 206, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.