Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1361 / 69 trang
03/2023/QĐ-UBND 10/02/2023Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2023/QĐ-UBND13/03/2023Quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2688/QĐ-UBND22/12/2022QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít đến năm 2030
02/2023/QĐ-UBND10/02/2023Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
283430/12/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
01/2023/QĐ-UBND12/01/2023 Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh
38/2022/QĐ-UBND23/12/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
37/2022/QĐ-UBND22/12/2022Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
36/2022/QĐ-UBND 19/12/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
34/2022/QĐ-UBND18/11/2022Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
35/2022/QĐ-UBND 30/11/2022Quyết Định Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
33/2022/QĐ-UBND 11/11/2022Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2022/QĐ-UBND04/11/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
31/2022/QĐ-UBND04/11/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
30/2022/QĐ-UBND26/10/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
29/2022/QĐ-UBND20/10/2022Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
28/2022/QĐ-UBND19/10/2022Ban hành Quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
27/2022/QĐ-UBND27/09/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long.
26/2022/QĐ-UBND 05/09/2022Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các công trình và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25/2022/QĐ-UBND31/08/2022Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.