Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4785 / 240 trang
02/2023/QĐ-UBND14/03/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
01/2023/QĐ--UBND07/03/2023Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2023
03/2023/QĐ-UBND 10/02/2023Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2023/QĐ-UBND13/03/2023Quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
274/PTNMT06/03/2023Công văn Đăng nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Hộ kinh doanh Trường Kỳ"
07/KH-UBND24/02/2023Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023
1415/02/2023Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
10/TB-HĐ16/02/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng viên chức sự nghiệp văn hóa thành phố Vĩnh Long năm 2022
371/TB-UBND15/12/2022THÔNG BÁO: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
03/TB-UBND12/01/2023THÔNG BÁO: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
378/QĐ-UBND09/02/2023Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
03/TB-UBND28/01/2022THÔNG BÁO: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
219/TB-UBND24/08/2022THÔNG BÁO: Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
487/QĐ-UBND10/02/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
2688/QĐ-UBND22/12/2022QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít đến năm 2030
02/2023/QĐ-UBND10/02/2023Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
533/QĐ-UBND10/02/2023Quyết định công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
211/QĐ-UB02/02/2023Quyết định công nhận xã - thị trấn tiếp cận pháp luật năm 2022
08/TB-HĐ30/01/2023Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tuyển vòng 2
13/TB-HĐ19/01/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023