Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 122 / 7 trang
QĐ-26-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
QĐ-14-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-01-202003/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
BC06/02/2020Báo cáo Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
06/02/2020Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh
BC17/10/2019BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng và Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2019
QĐ-225803/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc c n thủ tục h nh ch nh thuộc thẩm qu ền iải qu t củ Sở Văn hó , Thể th o v Du lịch tỉnh Vĩnh Lon
QĐ-225903/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219526/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219426/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-214620/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212716/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dƣỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212616/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212516/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212416/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh