Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 122 / 7 trang
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Báo cáo23/01/2019THÔNG BÁO Kết quả đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” năm 2018
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
17/10/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
28/08/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh (lần 3)
BC25/07/2018BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
BC25/07/2018BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2018
05/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Tài Nguyên Môi Trường
06/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh Tra thị xã
02/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Y Tế
03/2013/QĐ-UBND31/07/2013Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Bình Minh