Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 17 / 1 trang
96/NQ-HĐND17/12/2020Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
95/NQ-HĐND17/12/2020Về phê duyệt danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
94/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê duyệt danh mục công trình vàvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
93/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn dự toán thungân sách nhà nước,chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2021
92/NQ-HĐND17/12/2020điều chỉnh, bổ sung danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
91/NQ-HĐND17/12/2020Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
90/NQ-HĐND17/12/2020Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
89/NQ-HĐND17/12/2020Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
88/NQ-HĐND17/12/2020Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
87/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
85/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
68/NQ-HĐND19/12/2019Về phê duyệt danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
67/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê duyệt danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
66/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước,phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách các xã, thị trấn năm 2020
65/NQ-HĐND19/12/2019Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
64/NQ-HĐND19/12/2019Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
63/NQ-HĐND19/12/2019Điều chỉnh điểm a và b khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2018
ipv6 ready