Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5710 / 286 trang
1588/QĐ-UBND08/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1597/QĐ-UBND08/08/2022Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo và kinh phí thực hiện hỗ trợ nghề
1598/QĐ-UBND08/08/2022Về việc Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn gas Thu Ngọc được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
1557/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
1495/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1494/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
65/NQ-HĐND15/07/2022Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022.
61/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 và các phụ lục số 1,3,9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Vĩnh Long.
60/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.
59/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022.
58/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
1586/QĐ-UBND05/08/2022Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh tổ chức Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022
1575/QĐ-UBND05/08/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
1576/QĐ-UBND 05/08/2022Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1584/QĐ-UBND 05/08/2022Thành lập Hội đồng thẩm định ngành nghề, chỉ tiêu giai nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo
1580/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách Vĩnh Long trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
1583/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1582/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định, kiểm định công trình giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
1581/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1587/QĐ-UBND05/08/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 14)