Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6241 / 313 trang
02/2023/QĐ-UBND14/03/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
01/2023/QĐ--UBND07/03/2023Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2023
518/QĐ-UBND13/03/2023Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Long
498/QĐ-UBND10/03/2023Ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023
448/QĐ-UBND09/03/2023Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023 và Hội diễn Văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III năm 2023
449/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022
450/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2022
453/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long năm 2022
439/QĐ-UBND08/03/2023Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới,phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long
52/BC-UBND08/03/2023V/v Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023
274/PTNMT06/03/2023Công văn Đăng nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Hộ kinh doanh Trường Kỳ"
436/QĐ-UBND06/03/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
428/QĐ-UBND 06/03/2023Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long
07/KH-UBND24/02/2023Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023
423 /QĐ-UBND03/03/2023Về việc bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
424/QĐ-UBND03/03/2023QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổ chức hệ thống tiêu thụ nông - thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
425/QĐ-UBND03/03/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
412/QĐ-UBND02/03/2023Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023
1415/02/2023Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
409/QĐ-UBND28/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, trợ giúp cho các đối tượng về các lĩnh vực đời sống vật chất, tinh thần” năm 2022