Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023 và Hội diễn Văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III năm 2023
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 448/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2023
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023 và Hội diễn Văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 448qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023
  • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2022