Về việc phê duyệt giá thay thế về nhà ở, công trình, vật kiến trúc áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3069/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2019
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc phê duyệt giá thay thế về nhà ở, công trình, vật kiến trúc áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 3069/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Đính chính điểm b khoản 4 Điều 3 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2023 trên địa bàn tỉnh
  • Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
  • Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.