Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3407 / 171 trang
65/NQ-HĐND15/07/2022Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022.
61/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 và các phụ lục số 1,3,9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Vĩnh Long.
60/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.
59/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022.
58/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
1586/QĐ-UBND05/08/2022Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh tổ chức Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022
1575/QĐ-UBND05/08/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
1576/QĐ-UBND 05/08/2022Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1584/QĐ-UBND 05/08/2022Thành lập Hội đồng thẩm định ngành nghề, chỉ tiêu giai nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo
1580/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe khách Vĩnh Long trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
1583/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1582/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định, kiểm định công trình giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
1581/QĐ-UBND05/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1587/QĐ-UBND05/08/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 14)
1585/QĐ-UBND 05/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Tân năm 2021
1563/QĐ-UBND04/08/2022Về việc điều chỉnh Danh sách công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
1562/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc điều chuyển trụ sở làm việc của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ địa chỉ số 60 đường Nguyễn Thị Út, phường 1, thành phố Vĩnh Long sang Ban Dân tộc tiếp tục quản lý, sử dụng.
1572/QĐ-UBND04/08/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1566/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
1571/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng và mở rộng diện tích Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, tại Phường 2, thành phố Vĩnh Long.