Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3358 / 168 trang
63/NQ-HĐND19/12/2019Điều chỉnh điểm a và b khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2018
2654/QĐ-UBND24/10/2019Về việc thành lập Phòng Kinh tế - Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
3069/QĐ-UBND10/12/2019Về việc phê duyệt giá thay thế về nhà ở, công trình, vật kiến trúc áp dụng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long
2925/QĐ-UBND22/11/2019Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 955m2 tại phường 8, thành phố Vĩnh Long
2893/QĐ-UBND20/11/2019Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ôtô và xe có động cơ khác Kyungshin Việt Nam”
2358/QĐ-UBND17/09/2019Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng, nâng quy mô trại nuôi gà thịt gia công Huỳnh Kim Thủy”
28/2019/QĐ-UBND29/10/2019 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
54/KH-UBND10/09/2019Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
2083/QĐ-UBND09/08/2019Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh
106/BC-UBND03/05/2019Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2019
67/BC-UBND28/03/2019Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
85/BC-UBND12/04/2019Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
46/BC-UBND04/03/2019Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2019
25/BC-UBND30/01/2019Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2019
135/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
134/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
133/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
4774/UBND-KHTH24/12/2018Triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
332/BC-UBND07/12/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
327/BC-UBND04/12/2018Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018