Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
18/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
96/NQ-HĐND17/12/2020Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
95/NQ-HĐND17/12/2020Về phê duyệt danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
94/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê duyệt danh mục công trình vàvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
93/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn dự toán thungân sách nhà nước,chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2021
92/NQ-HĐND17/12/2020điều chỉnh, bổ sung danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
91/NQ-HĐND17/12/2020Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
90/NQ-HĐND17/12/2020Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
89/NQ-HĐND17/12/2020Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
88/NQ-HĐND17/12/2020Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
87/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
86/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
85/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
174/QĐ-UBND22/01/2020Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020
232/NQ-HĐND13/01/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
235/NQ-HĐND13/01/2020Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
234/NQ-HĐND13/01/2020Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
233/NQ-HĐND13/01/2020Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3186/QĐ-UBND23/12/2019Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020