Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3418 / 171 trang
3186/QĐ-UBND23/12/2019Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020
3185/QĐ-UBND23/12/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UBND, ngày 25/7/2019; Điều 1 Quyết định số 2784/QĐ-UBND, ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019
15/NQ-HĐND25/12/2019Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND25/12/2019Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp thứ 9, khóa XI, về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2019
13/NQ-HĐND25/12/2019Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
12/NQ-HĐND25/12/2019Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
11/NQ-HĐND25/12/2019Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
10/NQ-HĐND25/12/2019Về việc quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2020
17/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục các công trình xây dựng; số bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6 tháng cuối năm 2019
16/NQ-HĐND19/12/2019Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
15/NQ-HĐND19/12/2019 Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
20/NQ-HĐND19/12/2019Về Chương trình các kỳ họp thường lệcủa Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2020
19/NQ-HĐND19/12/2019Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện
18/NQ-HĐND19/12/2019Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm
14/NQ-HĐND19/12/2019Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
68/NQ-HĐND19/12/2019Về phê duyệt danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
67/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê duyệt danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
66/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước,phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách các xã, thị trấn năm 2020
65/NQ-HĐND19/12/2019Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
64/NQ-HĐND19/12/2019Về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019